Szkolenia BHP

Szkolenie pracowników (a także pracodawców) w zakresie bhp jest uregulowane m.in. przez Ministra Gospodarki i Pracy, dotyczy wszystkich zakładów pracy i jest obowiązkowe.
więcej

Ryzyko Zawodowe

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może zostać poszkodowany w związku z istniejącym zagrożeniem. Zgodnie z prawem ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa.
więcej

Wypadek w pracy

Wypadek - co robić? Postępowanie powypadkowe - zadzwoń, pomogę!
"wypadek to jest taka dziwna rzecz ...nigdy go nie ma do póki się nie wydarzy"
więcej

Kontakt

Tel:782 40 22 44

Tel:788 24 89 25

e-mail: biuro@bhp-momix.pl

Inspekcja pracy zapowiada 90 tys. kontroli w 2011 r.

Źródło: PAP, 15 grudnia 2010 r. data 16.12.2010

W 2011 roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) planuje przeprowadzenie w całym kraju 88 tysięcy kontroli, z czego 30 proc. ma dotyczyć skarg pracowników na pracodawców. Szczególną uwagą PIP objęte będą sektory budownictwa oraz pozyskiwania i obróbki drewna.

Taką informację przedstawili we wtorek podczas spotkania w Business Centre Club przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy (GIP). Podobną liczbę kontroli przeprowadzono w tym roku.

Jak powiedział dyrektor Departamentu i Kontroli GIP Grzegorz Łyjak, w sektorze budownictwa kontrole będą dotyczyć przede wszystkim prac na wysokości i w wykopach oraz tych, które wykonywane są z użyciem ciężkiego sprzętu. Kontrole planowane są też m.in. w większości elektrowni, które spalają biomasę i pył węglowy, a także w urzędach skarbowych, z których PIP otrzymuje liczne sygnały od organizacji związkowych dotyczące warunków pracy.

Dyrektor Departamentu Prawnego PIP Wojciech Gonciarz zapowiedział z kolei kontrole z zakresu przestrzegania prawa pracy, które w 2011 r. mają szczególnie dotyczyć kwestii związanych z wypłatą wynagrodzeń, czasem pracy oraz udzielaniem urlopów wypoczynkowych. Kontrole będą dotyczyć też zatrudniania młodocianych pracowników oraz przestrzegania uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Główny inspektor pracy Tadeusz Zając podkreślił, że PIP dużą wagę przywiązuje do działań prewencyjnych, a nie tylko do karania pracodawców naruszających prawo pracy. Pozytywnie ocenił też propozycje zawarte w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który trafił do sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. "Jest tam postulowany przez nas od lat zapis mówiący o tym, że pierwsza kontrola u pracodawcy będzie kontrolą prewencyjną. Chcemy dać szansę, by ten, który po raz pierwszy ma kontakt z inspektorem pracy, miał szanse usłyszeć, w jakim stanie jest on aktualnie z przestrzeganiem szeroko rozumianego prawa, co musi zrobić, żeby dojść do pewnego standardu i ile potrzebuje na to czasu" - powiedział Zając. Główny Inspektor Pracy zaapelował też do pracodawców, by ci zgłaszali PIP swoje problemy. Jak powiedział, zarówno oni, jak i pracownicy są strategicznymi partnerami Inspekcji.

Przypomniał także, że zabiega o nowelizację rozdziału ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącego czasu pracy. Jak ocenił, staje się on "fundamentalnym punktem zapalnym" między pracodawcami a pracownikami. "Z jednej strony jest grupa pracodawców, która chce dłużej pracować, ale prawo na to nie pozwala, z drugiej strony są pracodawcy, którzy mają taką specyfikę swojej działalności, że te sztywne regulacje wpychają ich w naruszenie prawa" - wyjaśnił. Zaznaczył też, że GIP działa w kierunku ujednolicenia orzeczeń wydawanych przez inspektorów pracy w całym kraju. Tym w GIP zajmuje się specjalnie powołana komisja prawna, która opracowuje jednolite wykładnie prawa do stosowania przez wszystkich inspektorów.

w górę

Pracodawcom grożą wyższe kary za nieprawidłowości w bhp

źródło: internet red. momix data 27.11.2010

W myśl nowej Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcom grożą wyższe kary za nieprawidłowości związane z niedopełnianiem obowiązków bhp - w tym za brak szkoleń bhp.

Przedsiębiorca z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika uzyskuje status pracodawcy. Obowiązki pracodawcy natomiast regulują przepisy prawa pracy. Zgodnie z nimi pracodawca musi znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy w tym przepisy i zasady bhp oraz odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 207 § 3, art. 2373 § 21 Kodeksu pracy).

Obowiązkiem pracodawcy jest odbywanie szkoleń okresowych dla pracodawców, których zakres i ramowy program szkolenia określony został w części IV załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej: rozporządzenie szkoleniowe).

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawca powinien odbyć w okresie do 6 miesięcy od uzyskania statusu pracodawcy, natomiast kolejne szkolenia okresowe powinien odbywać nie rzadziej niż raz na 5 lat (§ 15 ust. 2 i 4 rozporządzenia szkoleniowego).

Kary sa zależne od tego jaki przyjdzie Inspektor i jak podejdzie do tematu - jednorazowo 5000zł a mogą być wyższe.

Brak szkoleń pracodawcy, stwarza zagrożenie dla pracowników.

Dlaczego?

Nie znając przepisów, pracodawca nie przestrzega ich, ale wszystko kwestia interpretacji i świadomości... jeden inspektor da wystąpienie, bo to branża biurowa a drugi karę pieniężną, bo branża budowlana.

Nie spotkałam jeszcze inspektora PIP, który po kontroli brak szkolenia wpisałby do wystąpienia, niestety zawsze wpisują w nakazie i z terminem niezwłocznie czyli natychmiastowa wykonalność.

w górę

Co może skontrolować inspektor pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy?

źródło: Jan M. Pióro specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie data 26.11.2010

Co może skontrolować inspektor pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy?

W zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp kontroli podlegają kwestie związane z zapewnieniem przez pracodawcę przede wszystkim:

 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - nie tylko pracownikom, ale również osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów niebędących pracownikami, a także dzieci i bezrobotnych,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez podmioty organizujące pracę wykonywaną na innej podstawie niż stosunek pracy przez osoby fizyczne, w ramach prac społecznie użytecznych,
 • przestrzegania przepisów bhp przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii,
 • przestrzegania wymagań bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy,
 • spełniania przez wyroby wprowadzone do obrotu i podlegające ocenie zgodności zasadniczych wymagań dotyczących bhp,
 • podejmowania działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń środowiska pracy, w szczególności w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi.

w górę

Zakres analizy stanu bhp w zakładzie pracy

źródło: Przyjaciel przy pracy 2010, nr 11, s. 28-29, Michał Abramowski

Obowiązek analizowania stanu bhp dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od liczby wypadków przy pracy, zapadalności na choroby zawodowe czy rozmiarów zakładu.

W większości firm analizę stanu bhp, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) opracowuje się raz na rok.

Częściej analizy powinny by przeprowadzone w tych zakładach pracy, w których występują poważne zagrożenia.

Umożliwi to dostosowanie planów finansowych i rzeczowych firmy do działań w zakresie bhp.

W prawidłowej analizie stanu bhp powinny się znaleźć m.in.

 • statystyka wypadkowości i chorób zawodowych za ostatni rok, zestawiona z danymi z lat poprzednich,
 • wyniki badań środowiska pracy (z uwzględnieniem np. zapylenia, hału, substancji szkodliwych i niebezpiecznych),
 • statystyka awarii oraz wyliczenie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w odniesieniu do organizacji stanowisk pracy, stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów.

Do elementów analizy stanu bhp należą ponadto:

 • szkolenia bhp,
 • badania lekarskie,
 • kwestie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, dzieży roboczej i ochronnej,
 • ocena ryzyka zawodowego.

w górę

Gdzie należy umieszczać instrukcje stanowiskowe?

źródło: Łukasz Wawszczak data 26.11.2010

Czy wystarczy, że będą one umieszczone w szatni bądź miejscu innym miejscu, np. w kantorku mistrza lub brygadzisty?

Instrukcje stanowiskowe mogą zostać umieszczone w szatni bądź w kantorku mistrza lub brygadzisty pod warunkiem zapewnienia łatwego dostępu do instrukcji i umożliwienia stałego korzystania z nich.


Uzasadnienie

Prawnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie instrukcji dla danych stanowisk pracy, które umożliwią pracownikom zaznajomienie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Zgodnie z art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowiskach pracy.

Kolejnym aktem prawnym regulującym sprawy instrukcji stanowiskowych jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 41 ust. 1 r.b.h.p. pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.


Uwagi

Zgodnie z art. 2374 § 3 k.p. pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

w górę

Inspekcja bierze firmy pod lupę

źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 24 listopada 2010 r.

W przyszłym roku PIP będzie szybciej reagować na napływające skargi pracowników i zmieni sposoby kontroli.

Firmy, w których zanotowane zostały nieprawidłowości w bhp, o dużym wskaźniku wypadków przy pracy oraz skargi na nieprzyjazne środowisko pracy muszą liczyć się z cyklicznymi kontrolami.

Będą one prowadzone nawet w kilkudniowych odstępach czasu dopóki, dopóty inspekcja stwierdzi, że zagrożenie zlikwidowano.

PIP poszerzyła spektrum firm, które mogą się spodziewać jej wizyty od firm budowlanych po duże korporacje.

Kontrole obejmą też firmy, których działanie związane jest z regionalną specyfiką: np. w lecie - nadmorska gastronomia, handel i usługi, a zimą - ośrodki narciarskie.

Aż 30% kontroli ma być wszczętych po uprzednio zgłoszonych skargach.

w górę


Promocje

więcej

Pamietaj!

NIE WOLNO dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.