Szkolenia BHP

Szkolenie pracowników (a także pracodawców) w zakresie bhp jest uregulowane m.in. przez Ministra Gospodarki i Pracy, dotyczy wszystkich zakładów pracy i jest obowiązkowe.
więcej

Ryzyko Zawodowe

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może zostać poszkodowany w związku z istniejącym zagrożeniem. Zgodnie z prawem ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa.
więcej

Wypadek w pracy

Wypadek - co robić? Postępowanie powypadkowe - zadzwoń, pomogę!
"wypadek to jest taka dziwna rzecz ...nigdy go nie ma do póki się nie wydarzy"
więcej

Kontakt

Tel:782 40 22 44

Tel:788 24 89 25

e-mail: biuro@bhp-momix.pl

Służba BHP w twojej firmie

Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca zatrudnia do 10 - 20 pracowników (w zależności od klasyfikacji działalności) i posiada uprawnienia do pełnienia zadań Służby BHP może sam pełnić funkcję służby BHP w swoim zakładzie.

Jeśli pracodawca zatrudnia więcej osób bądź nie posiada uprawnień, powinien powierzyć wykonywanie zadań Służby BHP jednemu z zatrudnionych pracowników (posiadającemu uprawnienia: minimum tytuł technika bhp) lub zatrudnić taką osobę lub podpisać umowę ze specjalistą spoza zakładu.

Zatrudniając ponad 100 osób pracodawca tworzy odrębną komórkę ds.BHP.

W zakres obowiązków Służby BHP wchodzą min:

 • obowiązkowe szkolenia bhp
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami
 • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach
  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • inne wg ustaleń

W zakres obowiązków z zakresu ppoż wchodzą min:

 • nadzór nad przestrzegniem przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
 • pomoc w wyposażeniu budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • dbanie o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
 • przygotowanie budynku, obiekt budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
 • ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia


Służba BHP na stałe w twojej firmie

od - 200 zł mies. netto (cena uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników, wizyt w zakładzie i nakładów pracy)Promocje

więcej

Pamietaj!

NIE WOLNO dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomocne linki: